Chat with us, powered by LiveChat

Tiliotteen sisältö

LYNXin kautta avatun arvo-osuustilin tiliote ("Activity Statement") on jaettu yksittäisiin osioihin. Tällä sivulla esittelemme tiliotteen eri osioiden sisällöt.

Tilitiedot-kohdasta löydät yleisiä tietoja LYNXin kautta avatusta arvo-osuustilistäsi.
KohtaKuvaus
NameTilinhaltijan nimi/nimet
AccountArvo-osuustilin numero
Account typeTilityyppi (yksityistili, yhteistili, yritystili jne.)
Account Capabilities Tilin ominaisuudet (käteis-tai limiittiluottotili)
Base Currency Perusvaluutta*

*Perusvaluutta = Perusvaluuttasi määrittää tiliotteiden muuntovaluutan ja valuutan, jota käytetään vakuusvaatimusten määrittämisessä. Lisäksi markkinadataan liittyvät maksut, toimettomuusmaksut ja Forex-kauppojen kaupankäyntikulut veloitetaan myös perusvaluutassasi. Haluatko vaihtaa perusvaluutan? Löydät ohjeet täältä.

Huomiothan, että perusvaluutan vaihtaminen ei vaikuta arvo-osuustilin käteisvaroihin tai saatavilla oleviin valuuttapareihin. Mikäli siis talletat tilillesi euroja, nämä pysyvät euroina, ellet suorita valuutanvaihtoa.

Nettovarallisuusarvo (NAV) on salkkusi kokonaisarvo.
KohtaKuvaus
Change in NAVNettovarallisuuden muutos. Tässä luetellaan yksittäiset arvot, jotka vaikuttivat nettovarallisuuden muutokseen raportin kattamalla ajanjaksolla.
Time Weighted Rate of ReturnProsentuaalinen aikapainotettu tuottoaste raportin ajanjaksolta. Aikapainotettu tuottoaste mittaa ajan kuluessa tuotettua tuottoprosenttia, joka on riippumaton maksuista tai nostoista.
PortfolioAnalystJos haluat yksityiskohtaisia analyysejä salkkusi tuotosta, voit käyttää PortfolioAnalyst-työkalua.
Tämä osio näyttää positioidesi arvonmuutokset päivittäisten päätöskurssien perusteella.
3
1
2

Mark-to-Market (MTM) -näkymä osoittaa, kuinka paljon voittoa tai tappiota on syntynyt jakson aikana riippumatta siitä, ovatko positiot avoinna vai suljettu. Positioiden avaamiseen tai sulkemiseen liittyviä tapahtumia ei täsmäytetä tällä menetelmällä. MTM-laskelmissa oletetaan, että kaikki avoimet positiot ja transaktiot selvitetään kunkin päivän lopussa ja uudet positiot avataan seuraavana päivänä. Laskelmiin ei sisällytetä positioiden sulkemisesta johtuvia voittoja tai tappioita.

Position-sarakkeessa 1 voit tarkastella kunkin position arvon muutosta sulkemishinnan perusteella. Tämä näyttää position erotuksen ensimmäisen ja viimeisen saatavilla olevan päätöshinnan välillä.

Kun toteutat toimeksiannon, kaupankäyntipäivän aikana syntyy yleensä voittoa tai tappiota. Toimeksiannon hinnan ja päivän päätöshinnan välinen erotus kirjataan Transaction-sarakkeeseen 2.

Kaupankäyntikulut ja muut kulut (osinkojen, lähdeveron, yritystoiminnan tuloslaskelman, kuponkien ja kertyneiden joukkovelkakirjojen korkojen yhteismäärät) 3 on myös siirretty erillisiin sarakkeisiin, koska niitä ei voida ottaa huomioon arvopaperien päätöskurssien erotuksessa.

Tästä osiosta löydät yleiskatsauksen voitoistasi ja tappioistasi jaoteltuna arvopaperiluokan ja kohde-etuuden mukaan.
1
2
3
3
4
5

Tässä osiossa eritellään realisoituneet 1 ja realisoitumattomat 2 voitot ja tappiot. Realisoituneet voitot ja tappiot on muunnettu perusvaluutaksi position sulkemispäivänä. Realisoitumattomat voitot ja tappiot muunnetaan perusvaluutaksi raportin ajanjakson viimeisimmän valuuttakurssin mukaan.

Profit -ja Loss -sarakkeissa näkyvät kumulatiiviset voitot ja tappiot. Voittojen ja tappioiden yhteissummat näkyvät sarakkeissa Total 3. Viimeisessä sarakkeessa Total 4 esitetään yhteenveto toteutuneista ja realisoitumattomista voitoista ja tappioista.

S/T on lyhenne sanoista Short Term ja tarkoittaa positioita, joiden pitoaika on alle 365 päivää.

L/T on lyhenne sanoista Long Term ja tarkoittaa positioita, joiden pitoaika on yli 365 päivää.

Cost Adjustment 5 osoittaa kustannusperusteeseen tehdyt oikaisut. Kun kyseessä on verovapaa osingonmaksu tai pääomanpalautus (Return of Capital), position omakustannushintaa (hankintamenoperustetta) oikaistaan. Näin ollen pääoman palautus otetaan verotuksessa huomioon vasta, kun positio suljetaan.

Tässä osiossa esitetään, miten kunkin kauden käteissaldo muuttuu tilikaudesta toiseen.

Käteisraportin avulla saat yhteenvedon kaikista arvo-osuustilin saldon muutoksista. Osiossa on yleinen laskelma perusvaluutassa ja laskelma kaikille saldoille valuutoittain. Eri osatekijöitä ovat salkun lähtömäärä, maksetut palkkiot, talletukset, nostot, valuuttakurssivaikutus jne.

KohtaKuvaus
Starting CashTililläsi olevien käteisvarojen kokonaismäärä tilikauden alussa.
CommissionsValittuna ajanjaksona maksetut palkkiot
DepositsTalletusten kokonaismäärä
DividendsSaadut osingot
Broker Interest Paid and Received Valittuna ajanjaksona maksetut tai saadut korot (kumulatiivinen)
Cash Settling MTM Näyttää käteisselvityksen sisältävien futuuri- ja optiopositioiden markkina-arvoon perustuvat voitot ja tappiot
Payment In Lieu of Dividends Osinkojen sijasta suoritettavan maksun kokonaismäärä
Withholding Tax Osingoista pidätetty lähdevero
Net Trades (Sales)
-Osakkeista, optioista, joukkovelkakirjalainoista, valtion velkakirjoista ja Forexista saadut tulot
-Yhtiötoimista (Corporate Actions) saadut käteisvarat
Net Trades (Purchases)
- Osakkeiden, optioiden, joukkovelkakirjojen, valtion velkakirjojen ja Forex ostot
- Yhtiötoimien (Corporate Actions) johdosta maksetut käteisvarat
Other FeesMuut valitulla ajanjaksolla maksetut maksut (esim. markkinadata)
Cash FX Translation Gain/Loss Jos tiliotteessa on useita valuuttoja, kaikki valuutat eritellään erikseen ja lasketaan yhteen Base Currency Summary-osiossa. Koska valuuttakurssit muuttuvat jaksoittain, muunnetuissa perusvaluuttasaldoissa on eroja. Tämä ero näkyy rivillä Cash FX Translation Gain/Loss.
Ending Cash Käteisvarat kauden lopussa
Ending Settled Cash Tililläsi olevan käteisvarojen kokonaismäärä tilikauden lopussa
Tässä osiossa näkyvät kaikki avoimet positiot lajiteltuina omaisuusluokan, valuutan ja symbolin mukaan.
KohtaKuvaus
SymbolTililläsi olevan position symboli
QuantityPosition määrä
Mult.Tämä suhde määrittää johdannaisten sopimuskoon. Esimerkiksi optiosopimuksen, joka sisältää oikeuden ostaa 100 osaketta, kerroin on 100
Cost PriceHinta, jolla avasit position kyseisessä arvopaperissa
Cost BasisKokonaiskustannukset, jotka ovat aiheutuneet position avaamisesta, mukaan lukien palkkiot
Close PricePosition päätöskurssi raportointipäivänä
ValuePosition kokonaisarvo = määrä x päätöshinta
Unrealized P/L Realisoitumaton voitto tai tappio = Position kokonaisarvo - hankintameno (Value of Position - Cost Basis)
Tässä osiossa näkyvät valuuttakurssipositiosi tilikauden lopussa.
KohtaKuvaus
Description Valuuttaposition symboli
QuantityPosition määrä
Cost Price Position keskihinta
Cost Basis (EUR)Positiosi hankintameno perusvaluutassa
Close Price Position päätöskurssi raportointipäivänä
Value in (EUR)Position nykyinen arvo perusvaluutassa. Arvo lasketaan seuraavasti: määrä x vaihtokurssi ulkomaan valuutasta perusvaluuttaan tilikauden viimeisenä päivänä
Unrealized P/L (in your base currency)Positiosi realisoitumaton voitto ja tappio perusvaluutassa

Tässä osiossa näkyvät kaikki ostot ja myynnit, jotka olet tehnyt tilikauden aikana.

Trades-osiossa näkyvät kaikki kaupat lajiteltuna omaisuusluokan, valuutan ja symbolin mukaan. Toteutuneet ja MTM-voitot ja -tappiot näkyvät kaikkien toteutuneiden (suljettujen) kauppojen osalta. Kustannusperustan ja realisoituneen voiton tai tappion määrittämiseksi palkkiot nettoutetaan. MTM-voittoa tai -tappiota varten palkkioita ei ole nettoutettu, ja ne esitetään erillisenä rivinä Market-to-Market Performance Summary-osiossa.

KohtaKuvaus
SymboliKaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin symboli
Date/Time Toteutuksen päivämäärä ja kellonaika
QuantityKappalemäärä
T. Price Hinta, jolla transaktio toteutettiin
C. PriceArvopaperin päätöskurssi transaktiopäivänä
Proceeds Transaktiosta saadut tulot, ilman palkkioita ja muita maksuja. Lasketaan kertomalla määrä ja kauppahinta (T.Price x Quantity).
Comm/FeeTapahtumasta perittyjen palkkioiden ja maksujen kokonaismäärä
BasisTransaktion todellinen kustannus, joka sisältää transaktion arvon, välityspalkkion ja palkkiot
Realized P/L
Lasketaan lisäämällä kaupan sulkemisesta saadut tuotot (Proceeds) ja palkkiot (Comm/Fee) sekä sen jälkeen transaktion kokonaiskulut (Basis). (Proceeds + Comm/Fee + Basis)
MTM P/L Kauppahinnan ja päätöshinnan erotus kerrottuna määrällä
CodeKoodit, jotka antavat lisätietoja yksittäisistä tapahtumista. Kaikki koodit on lueteltu tiliotteen Codes-osiossa.
O = Avauskauppa
C = Suljettu kauppa
Tapahtumasta pidätetty vero ilmoitetaan eriteltynä omaisuusluokan ja valuutan mukaan.

Jos tapahtumasta peritään erillisiä maksuja tai veroja esimerkiksi kansallisten säännösten vuoksi, ne näkyvät tässä osiossa.

KohtaKuvaus
Date/TimeTapahtuman kellonaika ja päivämäärä
SymbolArvopaperin symboli
DescriptionTapahtumaveron kuvaus
QuantityArvopapereiden lukumäärä tapahtumaveron osalta
Trade PriceKaupankäyntihinta suhteutettuna tapahtumaveroon
AmountKauppaan liittyvän veron määrä
Kaikki yhtiötoimet on lueteltu tässä osiossa, ja ne on lajiteltu omaisuusluokan ja valuutan mukaan.
KohtaKuvaus
Report DatePäivä, jona yhtiötapahtuma esitetään tiliotteessa
Date/Time Yhtiötapahtuman päivämäärä ja kellonaika
DescriptionKuvaus yhtiötapahtumasta
Quantity Asianomaisten arvopapereiden määrä
ProceedsYhtiötapahtumaan liittyvät tulot
ValueYhtiötapahtumaan liittyvä arvo
Realized P/L Yhtiötapahtumaan liittyvä realisoitunut voitto tai tappio

Lisätietoja yhtiötapahtumista löydät suoraan kyseisten yritysten verkkosivuilta kohdasta "Investor Relations".

Tässä osiossa esitetään arvopapereiden siirrot toiselle välittäjälle tai toiselta välittäjältä.
KohtaKuvaus
SymbolSiirron symboli, jos sellainen on
DateSiirron päivämäärä
TypeSiirtotapa
DirectionSisääntuleva (In) vai ulosmenevä (Out) siirto
Xfer CompanyVastaanottavan/luovuttavan välittäjän nimi
Xfer AccountVastaanottava/luovuttava tilinumero
QtySiirrettyjen arvopapereiden määrä
Xfer PriceSiirron hinta
Market Value Siirron markkina-arvo
Realized P/L Siirtoon liittyvä realisoitunut voitto tai tappio
Cash AmountTarpeen mukaan siirrettyjen käteisvarojen määrä
Tässä osiossa näkyvät kaikki tilisi saapuvat ja lähtevät käteistapahtumat sekä sisäiset siirrot raportointijakson ajalta valuutoittain lajiteltuna. Summat lasketaan yhteen osion alareunassa.
Tässä osiossa näkyvät kaikki tilisi maksut. Näihin kuuluvat markkinadatamaksut, toimeksiantojen peruutusmaksut, osinkopalkkiot ja muut maksut. Summat lasketaan yhteen osion alareunassa.
Tässä osiossa luetellaan kaikki tilisi osingot raportin ajanjaksolta valuuttakohtaisesti. Tämä sisältää osinkokertymät ja osinkokertymien peruutukset sekä tavalliset osingonmaksut. Jos olet saanut osinkoja muussa valuutassa kuin perusvaluutassa, näet laskelman alareunassa myös kaikkien osinkojen kokonaisarvon muunnettuna perusvaluutaksi.
Tässä osiossa luetellaan kaikki maksetut lähdeverot.

Kunkin maksetun osingon osalta löydät täältä maksetun lähdeveron. Sarakkeesta "Description" näet osinkotyypin ja sen, kuka sen on maksanut. Osingot maksetaan aina kohde-etuuden valuutassa ja lähdevero maksetaan samassa valuutassa.

Tässä osiossa näet maksetut ja saadut korot.

Korko kertyy päivittäin ja maksetaan kuukausittain seuraavan kuukauden kolmantena pankkipäivänä. Kuluvan kuukauden jo kertyneet korot näkyvät korkokertyminä tiliotteen Interest Accruals-osiossa.

Tässä osiossa esitetään kunkin valuutan ja kunkin hallussa olevan joukkovelkakirjalainan korkokertymä.

Tästä osiosta löydät kaikki maksetut ja kertyneet korot. Kertynyt korko on korko, jonka maksat seuraavassa tilityksessä. Tässä esimerkissä, kuluvan vuoden tilityksessä, korkoa on kertynyt 66,17 euroa, josta 64,65 euroa on jo maksettu. Maksu suoritetaan aina seuraavan kuukauden alussa. Se tarkoittaa, että tässä esimerkissä ensi kuussa vähennetään kertynyt 2 euron korko (korkovaraus).

Perusvaluutan yhteenvedon alapuolella on täydellinen katsaus kertyneisiin ja maksettuihin korkoihin valuutoittain. Huomio, korko veloitetaan aina siinä valuutassa, jossa se on kertynyt.

KohtaKuvaus
Starting Accrual Balance Korkokertymien saldo tilikauden alussa
Interest Accrued Kaudelta kertyneiden korkojen määrä
Accrual Reversal Kertyneen koron takaisinmaksun määrä kaudelta (jo maksetut kertyneet korot).
Ending Accrual Balance Korkovarausten määrä tilikauden lopussa
Tässä osiossa esitetään osinkokertymien muutos tilikaudelta.

Osinkoon ovat oikeutettuja kaikki osakkeenomistajat, jotka olivat osakkeen omistajia kaupankäynnin päättyessä osingonmaksun täsmäytyspäivänä (merkintäoikeuksien täsmäytyspäivä). Osingon varsinainen maksu tapahtuu kuitenkin maksupäivänä.

Osingonmääräytymispäivän ja maksupäivän välisenä aikana et ole vielä saanut varsinaista maksua, mutta olet jo oikeutettu osinkoihin. Välittäjä hyvittää nämä tulevat maksut sinulle jo kirjanpitoa varten. Prosessissa odotettuja maksuja voidaan oikaista usein useita kertoja. Tässä osiossa näet oikaisun edellyttämät kirjanpitotapahtumat.

Varsinaiset osingonmaksut näet tiliotteella Dividends-osiossa.

KuvausKohta
SymbolOsinkoon liittyvän position symboli
DateOsinkokertymän muutospäivä
Ex DateOsingon irtoamispäivä
Pay DateOsingon maksupäivä
QuantityMerkintään oikeuttavien osakkeiden lukumäärä
TaxOsinkoon liittyvä veron määrä
FeeOsinkoon liittyvä maksu
Gross RateOsinko (brutto) osaketta kohti
Gross AmountKokonaissumma ennen veroja
Net AmountKokonaissumma verojen jälkeen
CodesKoodit, jotka antavat lisätietoja kustakin tapahtumasta. Kaikki koodit on lueteltu tiliotteen Codes-osiossa
Tässä osiossa luetellaan kaikki rahoitusvälineet, joilla olet käynyt kauppaa tai joita olet pitänyt hallussasi tilikauden aikana.

Yksityiskohtaiset kuvaukset kustakin rahoitusvälineestä löytyvät omista sarakkeista.

Tässä osiossa selitetään kaikki koodilyhenteet, jotka näkyvät tiliotteen eri osioiden Code-sarakkeessa.
Tässä osiossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot omaisuuserien sijainnista.

Tässä osiossa luetellaan omaisuuserien ja johdannaispositioiden sijaintipaikat (eli säilytyspaikat, säilyttäjien nimet ja johdannaispositioiden selvitysyhteisöjen nimet) sekä laitokset, joissa yritys pitää tai saattaa pitää hallussaan asiakasvaroja, mukaan lukien asiakaspankkitileillä  ja maksutapahtumatileillä olevat varat.

Usein kysyttyä

Voitot ja tappiot lasketaan tiliotteessa FIFO-menetelmän mukaisesti. FIFO tarkoittaa "first in first out", mikä tarkoittaa, että ensin hankitut arvopaperit myydään myös ensin.
Kaupankäyntijärjestelmissä ei sovelleta FIFO periaatetta ja järjestelmien keskihinnassa saattaa esiintyä virheitä, etenkin tilanteissa, joissa tapahtuu esimerkiksi ’corporate action’ tai positioiden siirto. Keskihinta järjestelmissä on tarkoitettu vain neuvoa antaviin tarkoituksiin ja tällaisilla virheillä ei ole vaikutusta tilin pääomaan tai mihinkään tilinomistajan lopulliseen verovelvollisuuteen.
LYNXin kautta avatun arvo-osuustilin tiliotteen löydät tilinhallinnan kautta. Vaiheittaiset ohjeet löydät täältä, sekä tarkemmat ohjeet vuosiraportin tulostamiselle täältä.